Ochrana osobných údajov

I. Informačné memorandum ochrany osobných údajov

Cieľom tohto Informačného memoranda ochrany osobných údajov je sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

V tomto Informačnom memorande ochrany osobných údajov nájdete informácie o tom, na aké účely spracúvame vaše osobné údaje, komu ich môžeme poskytnúť, aké sú vaše práva, ako aj informáciu, kde nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov.

Vzhľadom na uvedené vám odporúčame oboznámiť sa s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente. Akékoľvek zmeny súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov budú zabezpečené formou aktualizácie tohto dokumentu zverejneného na našich internetových stránkach.

II. Základné údaje:

GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Dotknutá osoba - Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Je to osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Klient - Osoba, s ktorou má Prevádzkovateľ v rámci svojej podnikateľskej činnosti uzatvorený obchod, pričom obchodom sa rozumie vznik, zmena alebo zánik záväzkových vzťahov medzi klientom a Prevádzkovateľom. Klientom je tiež osoba, s ktorou Prevádzkovateľ rokoval o uskutočnení obchodu, aj keď sa tento obchod neuskutočnil, osoba, ktorá prestala byť klientom Prevádzkovateľa.

Spracúvanie - Operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Sprostredkovateľ - Každý, kto spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa na základe poverenia v súlade s článkom 28 GDPR.

III. Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

obchodné meno: OIL SLOVAKIA, spol. s r.o.
sídlo: Palackého 3, 949 01 Nitra
IČO: 36 538 540
DIČ: 2020152805
IČ DPH: SK2020152805
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 12185/N,
v mene koná : Ing. Ondrej Korec , konateľ

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: machuc@oil.sk

Účely spracúvania osobných údajov :

 • uzatváranie, evidencia a správa zmlúv, vrátane starostlivosti o klienta,
 • spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva,
 • ponuka produktov a služieb v rámci marketingu,
 • správa registratúry

Právny základ:

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je zmluva medzi spoločnosťou a obchodným partnerom a súhlas - najmä pre účely marketingu.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje:

 • poskytovatelia IT služieb
 • advokátske kancelárie
 • účtovné spoločnosti

Doba uchovávania osobných údajov: počas trvania zmluvného vzťahu a po dobu 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu v zmysle príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Práva dotknutej osoby:

 • právo na prístup a na informácie k svojím osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov (právo "na zabudnutie"),
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
 • právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi na emailovej adrese: machuc@oil.sk

Kategórie spracúvaných osobných údajov: Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov klientov vyplýva zo zmluvnej dokumentácie alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Spoločnosť spracúva osobné údaje v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje: V prípade, ak nie sú osobné údaje získané priamo od dotknutej osoby, zdrojom týchto údajov je osoba - zamestnávateľ, ktorý uzatvára zmluvu s prevádzkovateľom

OIL SLOVAKIA, spol. s r.o., Palackého 3, 949 01 Nitra mapa stránok

Copyright © 2015 - 2022 OIL Slovakia, spol. s r.o. All Rights Reserved. Developed by MrCode.NET

x

Napíšte nám

E-mail:
korec@oil.sk

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.